Általános Szerződési Feltételek

MAGÁNEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK - LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződés Feltételek elnevezésű dokumentum (továbbiakban: „ÁSZF”) rendelkezései szerint az AVIAN Care Korlátolt Felelősségű Társaság, mint megbízott (továbbiakban: „Megbízott”) az a Megbízóval valamint amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a Megbízótól eltérő harmadik személy a páciens  (továbbiakban: „Páciens”, együttesen „Megbízók”, illetve Megbízott és Megbízók együttesen: „Felek”) jelen ÁSZF-ben és a szolgáltatási Megrendelőlapon rögzítettek szerinti a Felek között egészségügyi szolgáltatási  szerződés jön létre (továbbiakban: „Szerződés”). 

Jelen ÁSZF a Megbízott által üzemeltetett honlapon is elérhető: www.aviancare.hu/jogi/aszf 

A Megbízókra a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései irányadóak. Megbízott az ÁSZF módosításának tényéről e-mailen értesíti a Megbízókat és az oldalon közzéteszi a hatálybalépést megelőző 8 (nyolc) nappal. 

Megbízók az ÁSZF módosításáról szóló értesítéstől számított 5 (öt) napon belül jogosultak a Szerződést felmondani, amennyiben az ÁSZF módosítását nem fogadják el.

Megbízott azonosító adatai:
Cégnév: AVIAN Care Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
Cégjegyzékszám: 01 09 326523
Adószám: 25597275-2-43
Képviselő neve: Varga Krisztián, ügyvezető
Működési engedélyek: BP-06/NEO/595/2023.-I., BP-06/NEO/595/2023.-II.
Felelősségbiztosítás száma: 95665004774370900, AHB967571328

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízó és a szolgáltatást igénybe vevő Páciens személye azonos, úgy a Megbízókra, akár kizárólag a Megbízóra, vagy kizárólag a Páciensre vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízó és a szolgáltatást igénybe vevő Páciens személye azonos, úgy a Megbízókra, akár kizárólag a Megbízóra, vagy kizárólag a Páciensre vonatkozó szabályok alkalmazandóak. 

 

 • Megbízás tartalma 
 1. A Megbízó megbízza a Megbízottat egészségügyi szolgáltatás nyújtására. A Megbízott a megbízást az ÁSZF-ben foglalt feltételekkel elfogadja. A Megbízott az ÁSZF alapelveként rögzíti a Páciens tisztességes és humánus ellátására vonatkozó kötelezettségvállalását. Felek jogaikat és kötelezettségeiket az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel jogosultak és kötelesek gyakorolni. Az ÁSZF-ben meghatározott jogok és kötelezettségek a Megrendelő lap aláírásától illetik meg, illetve terhelik a Feleket. A Megrendelő lap tartalmazza azon szerződési feltételeket, melyeket a Felek az ÁSZF-ben rögzített általános szerződési feltételeken túl egyedileg megtárgyalnak.
 2. Megbízók kijelentik, hogy cselekvőképes, nagykorú személyek. 
 • A megbízás időtartama 
  1. A Szerződés a Megrendelőlapon rögzítettek szerint határozott vagy határozatlan időtartamra jön létre. 

2.2. A megbízás kezdő időpontját, továbbá határozott időtartamú szerződés esetén a megbízás végének napját a Megrendelő lap tartalmazza. A Szerződés az ÁSZF-ben meghatározott feltételek bekövetkezte esetén szűnik meg. 

 • Anamnézis készítése 
   1. A Felek a Páciens egészségügyi állapotát külön okiratban felvett ápolási anamnézisben rögzítik (továbbiakban: Anamnézis). A Páciens egészségi állapotának rögzítése a Megbízó által átadott orvosi kórtörténet, továbbá szükség esetén a Pácienssel történő személyes találkozás során felvett adatok alapján, elvégzett vizsgálatok alapján történik. 
 • Megbízási díj 
  1. A Megbízott a megbízást megbízási díj ellenében vállalja el (továbbiakban: Megbízási díj). A Felek a Megbízási díj mértékét a weboldalon közzétett áron, a MEGRENDELŐLAPon rögzítik (1. melléklet). Amennyiben a Megbízó és a Páciens eltérő személy, a Megbízók a Megbízási díj megfizetéséért egyetemlegesen vállalnak kötelezettséget. 
  2. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatási szerződés otthonápolási szolgáltatásra vonatkozik, a Megbízó a Megbízási díj összegét előre, kétheti rendszerességgel köteles a Megbízott részére megfizetni, a Megbízott által kiállított számla ellenében, a számlán jelzett fizetési határidőig. Az esetleges túlfizetés összegével legkésőbb a megbízás tárgyhónapját követő hónap 15. (tizenötödik) napjáig számol el Megbízott Megbízó felé. A Megbízó a Megbízási díjat a Megbízott Bankszámlájára átutalással, vagy készpénzben megfizetni. A Felek átutalással történt fizetés esetén a megbízási díjat a Bankszámlán történő jóváírás napján tekintik megfizetettnek. 
  3. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott jogosult a Szerződés megkötését követő minden év március 1. napját követően a Megbízási díj mértékét a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékének megfelelően, egyoldalúan korrigálni. Megbízott jogosult a Megbízási díj összegét egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a Páciens állapotában bekövetkezett lényeges változás, jogszabály módosítás, vagy a felek egyéb körülményeiben bekövetkezett lényeges változás teszi indokolttá 
  4. A Felek a Megbízási díj megemelésének szempontjából a Páciens állapotában bekövetkezett lényeges romlásnak tekintik, amennyiben a Páciens állapota a megbízás ellátása alatt az Anamnézisben rögzített állapothoz képest olyan mértékben változik, hogy a Szerződésben rögzített feladatok módosítását teszi szükségessé. Megbízott olyan mértékben jogosult a Megbízási díjat megemelni, amilyen mértékben azt a Szerződésben rögzített feladatok módosítása szükségessé teszi. Megbízott a Megbízási díj egyoldalú megemelésére vonatkozó jogát köteles jóhiszeműen gyakorolni. 
  5. A Megbízási díj egyoldalú megemeléséről a Megbízott a Megbízási díj megemelését megelőző legalább 15 nappal korábban tájékoztatja a Megbízót. A Megbízó az értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül egyoldalú nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. Amennyiben a Megbízó a jelen pont szerint nem él felmondási jogával, úgy a Megbízási díj emelésére hivatkozva a továbbiakban nem jogosult felmondani a szerződést. 
  6. A Megbízott a Szerződésben rögzített Megbízási díjat az alábbi korrekciókkal jogosult elszámolni: 

Amennyiben a Szerződésben rögzített feladat ellátása a Munka törvénykönyvében a tárgyévre vonatkozóan megállapított munkaszüneti napra esik, a Megbízott a tárgyi napra megállapított Megbízási díjon felül a Megbízási díj 100% megfelelő összegű Ünnepnapi pótlékra jogosult. 

Amennyiben a Szerződésben rögzített feladat ellátása hétvégére vagy egyébként jogszabályban meghatározott pihenőnapra esik, a Megbízott a tárgyi napra megállapított Megbízási díjon felül a Megbízási díj 50%- megfelelő összegű Hétvégi pótlékra jogosult. 

 1. A Megbízók a Megbízási díj összege ellen az Elszámolás kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül kifogást emelhetnek. A határidő elmulasztása esetén a Megbízók a későbbiekben nem érvényesíthetnek igényt a Megbízottal szemben arra hivatkozással, hogy a Megbízott az Elszámoláson feltüntetett valamely szolgáltatást nem, vagy csak részben nyújtotta. Felek rögzítik, hogy a kifogás emelése nem hosszabbítja meg a jelen szerződés alapján a Megbízókra irányadó teljesítési határidőt. 
 2. A Megbízók a Szerződés keretei között megrendelt és elszámolandó szolgáltatások lemondására az alábbiak szerint jogosultak: 

Amennyiben a lemondásra a szolgáltatás esedékessé válását megelőző 24 órán belül kerül sor, úgy a Megbízó(k) a szolgáltatás Megbízási díjának 100%-át kötelesek megfizetni Megbízott részére a rendelkezésreállásra tekintettel. 

Amennyiben a lemondásra a szolgáltatás esedékessé válását megelőző 48 órán belül kerül sor, úgy a Megbízók a szolgáltatás Megbízási díjának 50%-át kötelesek megfizetni Megbízott részére a rendelkezésreállásra tekintettel. 

Amennyiben a lemondásra a szolgáltatás esedékessé válását megelőző több, mint 48 órával megelőzően kerül sor, úgy a Megbízók nem kötelesek a szolgáltatás után Megbízási díjat fizetni.

 1. Amennyiben a Megbízók a Megbízási díjat elmulasztják határidőben megfizetni, úgy a Megbízók a Megbízási díj megfizetésére megállapított határidő utolsó napját követő napon késedelembe esnek. Megbízók késedelmük esetén a késedelem idejére havonta MNB alapkamat + 2%-os mértékű késedelmi kamatot kötelesek megfizetni az esedékes Megbízási díj összege után. Megbízók 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelme esetén a Megbízott jogosult az ápolási szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

 • Megbízók utasítási jogköre 
  1. A megbízást a Megbízott részéről a Megbízottal munkaviszonyban, vagy más egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a megbízás ellátáshoz szükséges szakképzettséggel rendelkező ápoló – szakképzettséget nem igénylő feladatok ellátása esetén gondozó személyzet látja el (továbbiakban: Ápoló). A megbízást ellátó Ápolók kijelölése Megbízott kizárólagos döntési jogkörébe tartozik. Megbízott törekszik arra, hogy a Megbízást a lehető legkevesebb különböző Ápoló bevonásával lássa el. A Megbízott legkésőbb az ápolási tevékenység megkezdését, illetve az Ápolók beosztásának megváltozását megelőző 1 (egy) munkanappal köteles a Megbízókat tájékoztatni az Ápolók a Megbízókra vonatkozó beosztásáról. Megbízott gondoskodik arról, hogy az Ápoló a szerződésben rögzített időbeosztás szerint a megjelölt helyszínen, feladatai ellátása céljából megjelenjen. Nem minősül a Megbízott részéről szerződésszegő magatartásnak, amennyiben az Ápoló legfeljebb 15 (tizenöt) percet késik, és a késés tényéről a Megbízott a Pácienst vagy a Megbízót előzetesen értesíti. 
  2. Amennyiben a megbízás teljesítése során az Ápoló tevékenységével kapcsolatban a Megbízóknak kifogásuk merül fel, úgy a Megbízók kifogásukat kötelesek a kifogásolható tevékenység felmerülésétől számított 5 (öt) napon belül írásban közölni a Megbízottal. A határidő elmulasztása esetén a Megbízók a továbbiakban szerződésszegésre nem hivatkozhatnak, illetve szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazását nem követelhetik. Amennyiben az Ápoló kifogásolható tevékenysége folyamatos jellegű, úgy Megbízók az ezzel kapcsolatos igényüket a kifogásolható tevékenység bejelentését megelőző 5. (ötödik) napot követő időszakra vonatkozóan érvényesíthetik a Megbízott felé. 
  3. A Megbízott feladatát a Szerződésben rögzített feladatok alapján, illetve az abban rögzített feladatok keretei között a Megbízók utasításai alapján látja el. A Megbízók utasítása az alábbi kérdésekre nem terjedhet ki: 
 • egészségügyi szakmai kérdésekre; 
 • a Szerződésben nem rögzített tevékenységre; 
 • olyan feladatok végzésére, mely a jelen megbízási szerződésben vállaltakat teszi terhesebbé. 

A Megbízott a megbízás ellátása során törekszik a Megbízók értékeinek a megóvására. Megbízott a Megbízók számára felróható magatartásával okozott károkért az általános kárfelelősségi szabályok szerint tartozik helyt állni. 

 1. A Megbízók nem adhatnak a Megbízottnak célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást. Amennyiben Megbízott célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást kap Megbízóktól, köteles erre a körülményre Megbízókat figyelmeztetni. Amennyiben a Megbízók az utasítást a Megbízott figyelmeztetése ellenére fenntartják, a Megbízott jogosult az utasítás teljesítését megtagadni, illetve jogosult az Ápolási szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Megbízók célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításából származó károk a Megbízókat terhelik függetlenül attól, hogy annak tényére Megbízott figyelmeztette-e Megbízókat. 
 2. Megbízott a megbízást a Megbízók által rendelkezésre bocsátott szakorvosi vélemény, illetve utasítások figyelembevétele mellett látja el. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízottak speciális ellátásokat (szakápolási feladatokat, mint különösen, de nem kizárólagosan infúziós kezelések, katéterezés, nyílt sebek kezelése, fájdalomcsillapítás, tracheosztoma, sztóma ellátása, gyógytorna, gyógymasszázs) igényelnek a Megbízottól, ezen feladatokat a Megbízott kizárólag kifejezett szakorvosi vagy háziorvosi elrendelés eredeti példányának birtokában látja el. Megbízott kizárja felelősségét minden olyan a Pácienst érő kárért, így különösen az egészségromlásáért, valamint a Páciens állapotában egyébként bekövetkező romlásért, ami a Megbízók részéről rendelkezésre bocsátott szakorvosi utasításban foglaltaknak megfelelő ápolási, gondozási tevékenység elvégzésével összefüggésben keletkezik. 
 3. A Megbízott a megbízás időtartama alatt ügyfélszolgálati szolgáltatást biztosít a Megbízók részére minden munkanapon, 8.00 és 17.00 óra közötti időintervallumban (továbbiakban: Ügyfélszolgálat). Az Ügyfélszolgálat célja, hogy a Megbízók számára lehetőséget biztosítson a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő események, kérdések, észrevételek kezelése, változtatási kérései, igényei, illetve szerződése módosítása tekintetében, továbbá minden olyan helyzetre vonatkozóan, amikor a Megbízók kapcsolatba kívánnak lépni a Megbízottal. Az Ügyfélszolgálat a Megbízott www.aviancare.hu domain név alatt üzemeltetett honlapján is megtalálható elérhetőségeken vehető igénybe, melyek az alábbiak: 

AVIAN Care Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. 

Elérhetőségek: Telefon: +36 30 200 1900 | E-mail: kapcsolat@aviancare.hu 

Amennyiben az Ügyfélszolgálat telefonon nem elérhető, úgy e-mailben történő megkeresésre is lehetőség van. E-mailen történő megkeresés esetén az Ügyfélszolgálat válaszideje 48 óra. Az Ügyfélszolgálattal nincs lehetőség SMS-ben történő kapcsolatfelvételre. 

 • Költségek előlegezése 
   1. A Megbízás ellátásával felmerülő költségek előlegezése Megbízó kötelezettsége. A Megbízott a költségek megtérítésére számla ellenében, vagy a felmerült költség egyéb hiteles módon történő tanúsítása mellett tarthat igényt. 
   2. A megbízással járó kifejezetten ápolási, gondozási feladatok ellátásához szükséges kisebb értékű alapvető segédanyagokat, segédeszközöket (gumikesztyű, munkaruha, kéz-, eszköz- és bőr fertőtlenítőszerek) a Megbízott biztosítja. A Megbízott biztosítja továbbá az ápolással, gondozással kapcsolatban szükséges egészségügyi tanácsadást, ápoláshoz szükséges véleményezést. Az ápolási, gondozási tevékenységhez ellátáshoz szükséges nagyobb értékű segédeszközöket, továbbá az ápolási, gondozási tevékenységhez közvetlenül nem tartozó tevékenység ellátásához szükséges eszközöket a Megbízók saját költségükön (megbízott útján vagy saját forrásból) biztosítják (kórházi ágy, betegemelő, felfekvés megelőzésére és kezelésére alkalmas matrac, kerekesszék, szoba WC, ágytál, higiéniai felszerelések stb.). A Felek a Szerződésben rögzítik, hogy a megbízás ellátásához milyen eszközök beszerzésére van szükség a Megbízók költségén, illetve a Megbízók részéről a Megbízók a Szerződésben megjelölt eszközöket kötelesek saját költségükön beszerezni, és a megbízás ellátásához az ápolás helyszínén a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 
   3. A Megbízott külön bérleti szerződés keretei között, illetve külön térítés ellenében a Megbízók rendelkezésére bocsátja a tulajdonában álló egészségügyi segédeszközöket. A rendelkezésre álló egészségügyi segédeszközök köréről a Megbízott külön kérésre ad részletes tájékoztatást a Megbízó részére. 
 • Ápoló ellátása 
   1. Amennyiben a megbízás a Szerződés szerint 24 órás ellátásra, gondozásra vonatkozik a Megbízók a Megbízónak megfizetett szolgáltatási díjon felül az Ápoló javára semmilyen további – a Szerződésben nem rögzített – szolgáltatás, pénzbeli vagy természetbeni juttatás nyújtására nem kötelesek, illetve ilyen többletjuttatást az Ápoló nem jogosult elfogadni. 
   2. A Felek kötelesek a megbízás ellátása során egymással az alapvető társadalmi normák betartásával együttműködni, kommunikálni, a kapcsolatot tartani. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a másik Fél, illetve a Fél megbízottja, alkalmazottja, valamint az Ápoló zaklatására, fenyegetésére vagy egyébként jogos érdekeinek csorbítására irányul. Felek kötelesek az egymás szolgáltatásának teljesítését az általános együttműködési kötelezettség keretei között elősegíteni. Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a szolgáltatás nyújtását veszélyezteti, korlátozza, ellehetetleníti, különös tekintettel az alkohol vagy drog fogyasztásra vagy bármilyen más tudatmódosító szer használatára. Megbízók jelen pont szerinti kötelezettségvállalásai kiterjednek a Megbízók azon hozzátartozóira is, akik a megbízás ellátásával összefüggésben a Megbízott, illetve a Megbízott által igénybe vett közreműködő személyekkel kapcsolatba lépnek, különös tekintettel az Ápolóra. 
 • A Megbízott megkerülése
  1. Megbízó kijelenti, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, mely a Megbízott megkerülésének minősül. Ilyennek minősül minden olyan magatartás, mely a Megbízott jelen szerződés szerint díjigényének csökkentésére vagy kizárására irányul. 

Különösen ilyennek minősül, ha:

 1. a) a Megbízó a Megbízottal munkaviszonyban, vagy más egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a megbízás ellátáshoz a Megbízott által rendelkezésre bocsátott természetes személlyel / jogi személlyel különösen egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozóan szerződést köt a Megbízott és a Megbízó közötti szerződés hatálya alatt / annak megszűnését követő 1 éven belül.
 2. b) a megbízási díj fizetésének elkerülése érdekében, vagy azt eredményező módon a Megbízó a Megbízott által közvetített személy / ápoló érdekkörébe tartozó személlyel / jogi személlyel köt szerződést.

 

Amennyiben Megbízó a Megbízottat megkerüli, úgy a felmerült megbízási díjon felül kötbér címén köteles 2.000.000,-Ft, azaz kétmillió forint összegű szerződésszegési kötbért fizetni a szerződésszegéstől számított 8 napon belül. A Megbízott a polgári jog általános szabályai szerint jogosult érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát is.

 • Szerződés megszűnése 
  1. A szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 
 • a Megbízott bármely okból történő jogutód nélküli megszűnésre irányuló eljárás kezdeményezésével; 
 • a Páciens halálával,
 • határozatlan idejű szerződés rendes felmondásával,
 • a szerződés azonnali hatályú felmondásával,
 • határozott időtartamra kötött szerződés esetében a határozott időtartam utolsó napját követő nappal. 

A szerződés megszűnése esetén a Felek az addig nyújtott szolgáltatásokkal az ÁSZF-ben foglalt szabályok szerint egymással elszámolnak. 

 1. A határozatlan időre létrejött szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondással, indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel megszüntetni. A Megbízók rendes felmondása esetén a Megbízók a felmondás időszakára eltekinthetnek a szolgáltatás igénylésétől azzal, hogy ezen időszakra – a szolgáltatás igénylésének tényétől függetlenül – kötelesek a Megbízási díjat Megbízott részére megfizetni. Megbízó és a Páciens külön-külön gyakorolt felmondása az együttesen gyakorolt felmondási joggal azonos következményekkel jár. Magyarország Kormánya által kormányrendeletben elrendelt, az Alaptörvényben megfogalmazott különleges jogrend (pl járványügyi veszélyhelyzet) esetén a Megbízók – a különleges jogrendre való hivatkozással – nem élhetnek a rendkívüli felmondás vagy a szolgáltatás felfüggesztésének lehetőségével. 
 2. A másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatályúfelmondással megszüntetni. A határozott időre létrejött szerződést a Felek kifejezetten csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak felmondani. Amennyiben a Megbízók a határozott időre létrejött szerződést megfelelő indokolás nélkül felmondják, úgy kötelesek a megbízás fennmaradó idejére még előreláthatóan megfizetendő Megbízási díjat a szerződés felmondásnak napjával Megbízott részére egyösszegben megfizetni. 
 3. Felfüggesztés 

Amennyiben a Páciens egészségi állapotának romlása következményeként kórházi ápolásra szorulna – és a Felek nem kívánják megszüntetni a szerződést – a Felek a Páciens kórházi tartózkodásának időtartamára felfüggeszthetik a szerződést. A Megbízók a Páciens kórházi kezelésének tényét a kezelést végző intézmény által kiállított írásbeli igazolással kötelesek alátámasztani. Megbízók az igazolást legkésőbb a kórházi kezelés megkezdésétől számított 10 (tíz) napon belül kötelesek a Megbízottnak átadni. A szerződés felfüggesztésének alapjául szolgáló igazolás határidőben történő átadásának elmulasztása esetén a Felek a rendes felmondásra vonatkozó szabályok szerint járnak el, olyan módon, hogy a szerződés az igazolás átadására meghatározott határidő elteltét követő 30. napon megszűnik, azzal, hogy a teljes időszakra jár a Megbízási díj összege a Megbízottnak. A szerződés felfüggesztése a szerződés hatályát nem érinti, azonban a felfüggesztés időtartama alatt a Felek egymással szemben a szerződéssel összefüggésben szolgáltatásokkal nem tartoznak. A Páciens kórházi kezelésének megszűnésével a szerződés felfüggesztésének hatálya megszűnik. A felfüggesztés megszűnésének napjától a Felek a szerződésből származó jogaikat változatlanul gyakorolják, illetve a szerződésből származó kötelezettségeiket változatlanul teljesítik. 

 1. A Páciens halála esetén a szerződés a Páciens halálát követő nappal szűnik meg. A Páciens halála esetén a Megbízott jogosult a szerződést a Páciens halálának napját követő nappal azonnali hatállyal felmondani. 
 • Vegyes és Záró rendelkezések 
  1. A szerződés fennállása során a Felek együttműködni, egymást kölcsönösen tájékoztatni kötelesek. Mindegyik Fél köteles a másik Felet haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a szerződés lényeges rendelkezéseit érinti, veszélyezteti. 
  2. A szerződő Felek a szerződésből fakadó vitáikat elsősorban egymás közötti személyesen vagy képviselőik útján folytatott tárgyalások során próbálják meg rendezni. A sikertelen egyeztető tárgyalások, illetve a jogviták peres útra terelése esetén az eljárásra a felek kikötik a II. és III. kerületi bíróság kizárólagos illetőségét.
  3. A Megbízott részéről – a jogszabály erejénél, vagy egyéb szerződési felhatalmazásnál fogva képviseletre jogosult személyeken túl – nyilatkozattételre, illetve a Megbízott képviseletére kizárólag a jelen ÁSZF-ben és a Megrendelőlapon megjelölt személyek jogosultak. A Szerződésben megjelölt képviselők részéről tett nyilatkozatokat a Felek úgy tekintik, mintha a nyilatkozatot maga a Megbízott tette volna, illetve a képviselő felé tett nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mintha azt személyesen a Megbízottnak tették volna. A Megbízott részéről eljáró más személy részére, illetve részéről tett jognyilatkozatok a Megbízók irányában nem hatályosak. 
  4. A Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás szerint szükséges nyilatkozatok megtétele kizárólag írásban érvényes. Az egyes nyilatkozatok tudomásul vételét a felek az okirat aláírásával igazolják. Amennyiben valamely nyilatkozaton, szerződésen nem szerepel mindkét fél aláírása, a Felek a Szerződésben rögzített elérhetőségekre igazoltan megküldött dokumentumokat fogadják el a másik fél írásbeli nyilatkozataként. 

Amennyiben valamelyik fél a jelen pontban meghatározott alakiságok betartásának elmulasztásával tett nyilatkozatra kíván hivatkozni, annak tartalmát, valamint a nyilatkozat másik fél által történt tudomásul vételét a hivatkozó fél köteles bizonyítani. A Felek nem hivatkozhatnak a jelen megállapodásban előírt alakiságok megsértésére, ha a másik fél által tértivevénnyel feladott postai küldemény átvételét a címzett „megtagadta”, vagy „nem kereste”, illetve a „címzett ismeretlen”, vagy ezen jelzésekkel azonos tartalmú jelzéssel küldi vissza a posta a jelen pontban megadott értesítési címről 

 1. A Felek vállalják, hogy bizalmasan kezelnek, és nem fedik fel sem közvetlenül vagy közvetve, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatosan kapott vagy szerzett, vagy bármely Fél által a szerződés megkötéséhez vezető tárgyalásokon rendelkezésre bocsátott bizalmas információkat, amelyek a szerződés tárgyára és/vagy rendelkezéseire vonatkoznak. E tilalom nem alkalmazandó: 

ha az információ már köztudomású volt, mielőtt azt az adott Fél megkapta volna, vagy azután, hogy az adott Fél tudomására jutott köztudomású lett, de nem az alábbiak eredményeként: (a) jelen pontnak az adott Fél általi megsértése; vagy (b) a nyilvánosságra hozó személy a titoktartási kötelezettségét megszegi, és erről az adott Félnek tudomása van; vagy ha a vonatkozó jogszabályok, törvényi előírások betartása vagy egyéb hivatalos engedélyek vagy jóváhagyások megszerzése miatt szükséges, minden esetben az alkalmazandó jogszabályokhoz kötötten. 

A fentieknek nem ellentmondva a hozzáférhetővé tételre a fentiek szerint jogosult Fél köteles a hozzáférhetővé tételről a másik Felet előzetesen értesíteni és kizárólag a szükséges mértékben jogosult az információkat hozzáférhetővé tenni. 

 1. A szerződésben szerződésszegés esetére meghatározott jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak Megbízott terhére, amennyiben a szerződésszerű teljesítés vis major (bármilyen elháríthatatlan, a Megbízott érdekkörén kívül felmerülő esemény) következtében hiúsul meg. Ilyen esetben a vis major tényéről a Megbízott haladéktalanul köteles a Megbízókat tájékoztatni. A vis major helyzet megszűnésével a Megbízott haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül köteles a szerződésszerű helyzetet helyreállítani. 
 2. Az ÁSZF és a Szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, az azokban foglaltak a felekre nézve kötelező erővel bírnak. Felek a mellékleteket minden oldalon aláírásukkal látják el. 
 3. Az ÁSZF-ben és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés rendelkezései között ellentmondás mutatkozik, úgy a Szerződésben foglaltak irányadóak. A szerződésre a magyar jog irányadó, továbbá a szerződésből származó jogviták esetére a felek elfogadják a magyar bíróságok joghatóságát.
 4. A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés feltételeit a szerződéskötés előtt teljeskörűen megismerték, azt végigolvasták, értelmezték, és ezt követően kifejezetten fogadták el, különös tekintettel a kötbérfizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre. 
 5. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott külön tájékoztatta a Megbízót azon szerződéses rendelkezésekről (pl 8. pont) amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. Ezen szerződéses rendelkezéseket a Megbízó kifejezetten elfogadja.

 

Budapest, 2023.05.09.

Kérjük töltse ki az alábbi részt és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!

  Kérjük, töltse ki a mezőket és fogadja el az Adatvédelmi nyilatkozatot az űrlap elküldéséhez.

  Kérjük a gyorsabb és szakszerű ellátás érdekében csatolja legutóbbi zárójelentését! (1db file feltöltése engedélyezett)


  * Kötelező kitölteni.

  Sikerült elérnie kollégánkat?